Algemene voorwaarden


De consument heeft het recht aan Saint Eve mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed. 

Artikel 1. Toepassingsgebied

1.1 Deze voorwaarden zijn behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke afwijking door Saint Eve van toepassing op alle verkoopovereenkomsten die tussen Saint Eve, met maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen, Frankrijklei 78 en de klant tot stand komen via haar website www.sainteve.be.

Artikel 2. Ontstaan verkoopovereenkomsten

2.1 De aanbiedingen en prijzen weergegeven op de website van Saint Eve www.sainteve.be worden uitgedrukt in euro en zijn inclusief BTW. Zij zijn slechts informatief en verbinden Saint Eve niet.

2.2 Bestellingen verbinden Saint Eve slechts en een verkoopovereenkomst komt pas tot stand wanneer de klant vanwege Saint Eve per e-mail een bevestiging van zijn bestelling heeft ontvangen.

2.3 Saint Eve heeft het recht de verkoopovereenkomst kosteloos te ontbinden binnen een termijn van 3 (drie) werkdagen nadat de verkoopovereenkomst gesloten werd, indien de voorraad ontoereikend blijkt om aan de bestelling te beantwoorden.

Artikel 3. Handelingsbekwaamheid en status

3.1 Door het plaatsen van een bestelling garandeert de klant dat hij meerderjarig en volledig handelingsbekwaam is om de verkoopovereenkomst bedoeld in artikel 1.1 aan te gaan.

Artikel 4. Rechtsmisbruik, kwade trouw

4.1 In geval van gemotiveerd vermoeden van Saint Eve van rechtsmisbruik of kwade trouw in hoofde van de klant, is Saint Eve gerechtigd de overeenkomst te ontbinden lastens de klant, onverminderd het recht in hoofde van Saint Eve om schadevergoeding te vorderen voor de ten gevolge van het rechtsmisbruik of de kwade trouw geleden schade.

4.2 Saint Eve is tevens gerechtigd om in geval van gemotiveerd vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw in hoofde van de klant de account van de klant af te sluiten in welk geval de Klant niet langer bestellingen zal kunnen plaatsen via de website.

Artikel 5. Levering, transportkosten en overdracht van risico

5.1 De bestelde goederen worden door Saint Eve  geleverd op het door de klant aangegeven leveringsadres.

5.2 De opgegeven leveringstermijnen zijn slechts indicatief en verbinden Saint Eve slechts in die mate dat zij ernaar streeft deze termijnen zo dicht mogelijk te benaderen. De leveringstermijnen vormen in geen geval een essentieel onderdeel van de gesloten overeenkomsten. Het verstrijken van de vooropgestelde leveringstermijn doet, wanneer dit niet te wijten is aan kwade trouw of grove fout in van Saint Eve in geen geval enig recht op weigering of annulering van de bestelling noch op schadevergoeding ontstaan.

5.3 In geen geval is Saint Eve gehouden tot levering over te gaan zolang zij de in artikel 6.1 bedoelde betaling niet heeft ontvangen.

 

Artikel 6. Betaling

6.1 Betaling dient te gebeuren aan de hand van één van de betalingsfaciliteiten aangeboden op de website. De klant verklaart enkel gebruik te maken van betaalkaarten of kredietkaarten die hij gerechtigd is te gebruiken en verklaart dat voldoende fondsen aanwezig zijn om de betaling te laten doorgaan. Betaling door middel van overschrijving is uitsluitend mogelijk indien dit uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen werd overeengekomen.

6.2 In geval van laattijdige betaling is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd ten belopen van 12% per jaar vanaf de vervaldatum.

6.3 In geval van laattijdige betaling zal tevens van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd zijn van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 25 euro.

 

Artikel 7. Herroepingsrecht

7.1 De consument heeft het recht aan Saint Eve mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed.

7.2 De consument die gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht dient de goederen in de originele verpakking terug te zenden naar volgend adres: Saint Eve, Frankrijklei 78, 2000 Antwerpen

7.3 Herroeping wordt enkel aanvaard indien de goederen alsook de verpakking onbevuild, onbeschadigd worden teruggezonden.

7.4 Saint Eve verbindt zich ertoe de conform artikel 6.1 betaalde koopprijs terug te betalen aan de klant binnen een termijn van 7 dagen na ontvangst van de retourzending via overschrijving op rekening van de klant.

7.5 Gezien herroepingsrecht enkel van toepassing is op verkoop op afstand, geldt dit recht niet wanneer de klant de showroom bezoekt en ter plaatse koopt. In dat geval kan hij immers de goederen eerst inspecteren. 

7.6 Het herroepingsrecht is niet van toepassing op goederen die niet in stock zijn en bij de fabrikant worden besteld. Er zal op de website duidelijk vermeld worden welke producten op bestelling zijn. 

7.7 Het herroepingsrecht is niet van toepassing op goederen die op maat worden gemaakt. 

Artikel 8. Klachten

8.1 Klachten met betrekking tot zichtbare gebreken dienen door de koper binnen de 48 uur na het in ontvangst nemen aan Saint Eve te worden overgemaakt per aangetekend schrijven of per e-mail op hello@sainteve.be.

8.2 Klachten met betrekking tot verborgen gebreken dienen door de Koper onverwijld, en uiterlijk binnen een termijn van 8 dagen na de ontdekking, aan Saint Eve te worden overgemaakt per aangetekend schrijven of per e-mail op hello@sainteve.be.

8.3 Klachten die buiten de onder artikel 8.1 en 8.2 vermelde termijnen worden geformuleerd, brengen in geen geval enige aansprakelijkheid teweeg in hoofde van Saint Eve.

 

Artikel 9. Bescherming persoonsgegevens

9.1 De door de klant in het kader van zijn aankoop meegedeelde persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

9.2 Saint Eve verbindt zich er toe de verkregen persoonsgegevens uitsluitend te gebruiken met het oog op het uitvoeren van haar verbintenissen ten aanzien van de klant in het kader van de in artikel 1 bedoelde verkoopovereenkomst alsook teneinde de klant op de hoogte te houden van eigen acties en promoties van Saint Eve, en zal deze gegevens steeds behandelen met inachtneming van de door dergelijke gegevens vereiste vertrouwelijkheid.

9.3 De persoonsgegevens van de klant zullen door Saint Eve worden bewaard tot 3 jaar na de laatste aankoop door de klant. Na deze datum zullen deze persoonsgegevens worden vernietigd. Indien de klant na voornoemde periode van 3 jaar opnieuw een bestelling via de website wil plaatsen zal desgevallend een nieuwe account moeten worden aangemaakt.

 

Artikel 10. Cookies

10.1 De klant erkent ervan in kennis gesteld te zijn dat de website gebruik maakt van cookies die door de klant moeten worden aanvaard indien de klant gebruik wenst te maken van de website. Deze cookies worden op de gegevensdrager van de klant opgeslagen om het gebruik van de website door de Klant en gegevensuitwisseling via de website mogelijk te maken. Aanvaarding van deze algemene voorwaarden, impliceert de aanvaarding van deze cookies.

10.2 Saint Eve  informeert de Klant dat hij ten allen tijde het accepteren van cookies kan stopzetten door de instellingen in zijn browser in die zin aan te passen met dien verstande dat dit het gebruik van de website kan hinderen of zelfs onmogelijk kan maken.

 

Artikel 11. Intellectuele eigendom

11.1 De klant verklaart ervan in kennis gesteld te zijn dat de inhoud van de website www.sainteve.be beschermd wordt door diverse intellectuele eigendomsrechten. Behoudens schriftelijke uitdrukkelijke toestemming van Saint Eve is elke gehele of gedeeltelijke reproductie van inhoud van de website verboden.

11.2 In afwijking op artikel 11.1 is de klant gerechtigd om van de pagina’s die relevant zijn met betrekking tot de door hem/haar verrichte aankoop te gebruiken. 

Artikel 12. Aansprakelijkheid

12.1 Saint Eve draagt geen enkele aansprakelijkheid voor schade aan de software van de klant of het verlies van data door de klant die in verband zou kunnen gebracht worden met het gebruik van de online webshop, noch voor enig feit dat het gevolg is van dergelijk verlies zoals, niet-limitatief, financiële of commerciële verliezen, verhoging van de onkosten, verstoring van planning of door derden geëiste betalingen.

12.2 Saint Eve draagt geen enkele aansprakelijkheid voor de accuraatheid van de op de online webshop beschikbare informatie.

12.3 Saint Eve streeft naar een zo optimaal mogelijke beschikbaarheid van de webshop, zonder evenwel de beschikbaarheid ervan op welke manier ook te garanderen. In geen geval kan Saint Eve aansprakelijk gesteld worden voor de onbeschikbaarheid van de webshop.

12.4 In ieder geval is de aansprakelijkheid van Saint Eve uit hoofde van de koopovereenkomst en het gebruik van de webshop beperkt tot het bedrag de verrichte aankoop.

Artikel 13. Bewijsvoering

13.1 Partijen komen wederzijds overeen dat zij het bewijs van de totstandkoming van hun verbintenissen en de modaliteiten ervan, alsook de uitvoering en beëindiging ervan kunnen leveren aan de hand van elektronische gegevens, zoals onder meer de login gegevens van de website en elektronische berichten.

Artikel 14. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

14.1 De koopovereenkomst tussen de klant en Saint Eve wordt beheerst door het Belgisch recht.

14.2 In geval van een geschil zijn de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd.